Feest in het ziekenhuis

Deze week las ik tijdens een wandeling Lukas 13:29 (NIV): “People will come from east and west and north and south, and will take their places at the feast in the kingdom of God.” Die tekst gaf me wat gedachten die ik hier met jullie wil delen.

Een van de theologische kernen in het Lukasevangelie is het Koninkrijk van God voor de verdrukten: Jezus die goed nieuws brengt aan de gemarginaliseerden en ze bevrijdt van hun lijden. Dit kan fysiek lijden zijn, of spiritueel, psychisch, socio-economisch, socio-politiek lijden. Voorbeelden hiervan zijn de tollenaar (Luk. 19:1-10, socio-politiek lijden) die als collaborateur zichzelf verrijkte ten koste van zijn landgenoten en daarom veracht werd. Een ander voorbeeld is het grote feestmaal (Luk. 14:15-24, socio-economisch lijden) waarbij de oorspronkelijke genodigden te druk met hun eigen sores waren en hun plek werd ingenomen door de armen, verminkten, kreupelen en blinden. Weer een ander voorbeeld is de positie van kinderen (Luk. 18:15-17) die naar voren gehaald werden in plaats van achtergesteld, zoals toen cultureel de norm was. Als laatste voorbeeld noem ik verschillende helingen, van bijvoorbeeld de blinde bedelaar (Luk. 18:35-43 fysiek lijden) of de bezetene (Luk. 8:26-36, spiritueel lijden) die door Jezus gezien en gehoord werd en heling ontvingen.

Tegelijkertijd was Hij scherp naar de gevestigde geestelijke orde die geen oog had voor deze groepen mensen, maar druk was met eigenbelang (bijvoorbeeld Luk. 13:14-15, Luk. 16:15, Luk. 19:46, socio-politiek). Jezus zegt hierover dat in het Koninkrijk van God de dingen omgekeerd zijn; de eersten (belangrijksten) zullen de laatsten (onbelangrijksten) zijn en de laatsten zullen de eersten zijn. En deze (gemarginaliseerde) mensen zullen vanuit het oosten en het westen en vanuit het noorden en zuiden komen om hun plek in te nemen aan de tafel van het feestmaal in het Koninkrijk van God (Luk. 13:29). Verlost van hun verdrukkingen, van welke aard dan ook. Hun plek: blijkbaar wordt er op ze gerekend. Jezus bediening was dus holistisch: niet alleen de boodschap van geestelijke verlossing maar ook daadwerkelijke aardse verlossing: Gods Koninkrijk is gekomen! Leven in al zijn volheid (Joh. 10:10).

In Nepal richt International Nepal Fellowship zich op holistisch herstel voor de gemarginaliseerden onder de bevolking. Daarom is hun slogan “Life in all its fullness” (Joh. 10:10). Via het Green Pastures ziekenhuis richten ze zich in het bijzonder op hulp aan gemarginaliseerde mensen. Mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan, die nergens bij horen, die maatschappelijk gezien geen bestaansrecht hebben. In Nepal zijn dat bijvoorbeeld leprapatiënten, lichamelijk beperkte mensen en mensen met uiterlijke afwijkingen. In het Green Pastures is wél een plek voor hen. Deze mensen komen uit het oosten en westen, noorden en zuiden naar het ziekenhuis toe met hun aandoeningen. Juist aan deze gemarginaliseerden wil het ziekenhuis medische hulp bieden, en hen verlichten of zelfs verlossen van hun aandoeningen. In het Green Pastures ervaren ze dat ze worden geaccepteerd zoals ze zijn. Dat is pas een Feest in het ziekenhuis!

We voelen ons bevoorrecht dat we voor deze organisatie en in dit ziekenhuis mogen gaan dienen.

foto: Pixabay